ໝູ່ເພື່ອນກັນແທ້ໆ ສຸດທ້າຍ ຂໍເປັນແຟນ

ຄົນເຮົາເລີ່ມ ແຕ່ 1 ປີ ຈົນຮອດ….ປີ ແຕ່ລະໄລຍະຂອງຊີວິດແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ…ຈາກ ຕອນຍັງເປັນເດັກນ້ອຍທີ່ໄຮ້ດຽງສາ ຈົນເຕີບໂຕເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ຮູ້ ດຽງສາ… ຄວາມຮູ້ສຶກ, ອາລົມ, ຄວາມຮັກ ແນ່ນອນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະໄລຍະ. ແນ່ນອນທີ່ສຸດ ຕອນທີ່ໄຮ້ດຽງສາ ອາດຈະເຫັນຄວາມຮັກ ເປັນຮູບແບບໜຶ່ງ ແລະ ຕອນ ທີ່ຮູ້ດຽງສາ ອາດຈະເຫັນຄວາມ ຮັກເປັນອີກຮູບແບບໜຶ່ງ. ນ້ອງສາວ “M” (ນາມສົມມຸດ) ອາຍຸ 17 ປີ ໂທມາຈາກຕ່າງແຂວງ, ສົນທະນາເລື່ອງຄວາມ ຮັກທີ່ເກີດຂຶ້ນແບບບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວມາກ່ອນ ກັບເພື່ອນຊາຍຄົນໜຶ່ງ ທີ່ເຄີຍເອີ້ນກັນວ່າ “ ກູໆ ມຶງໆ ” ຜູ້ຂຽນ ສະແດງຄວາມພູມໃຈ ໃນຄວາມກ້າຫານເປິດເຜີຍ ຄວາມເປັນຈິງຂອງນ້ອງ… ນ້ອງ “M” ບອກວ່າ ປະຫຼາດໃຈ ເພາະ ໝູ່ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ ພະຍາຍາມກອດ ແລະ ຈະຈູບ… ໃນຕອນລົງອາບ ນໍ້າຫ້ວຍ ນໍາກັນສອງຕໍ່ສອງ ນ້ອງ“M ” ຮູ້ສຶກ. “ ອາຍໆ ແລະ ແປກໃຈ ! ຈົນບໍ່ຮູ້ແນວຈະເຮັດ ! ”

ໂອ້ໂຫ! ມັນບໍ່ເປັນເລື່ອງແປກທີ່ ຄົນມີອາຍຸສໍ່ານີ້ ຈະມີຄວາມ ຮູ້ສຶກກັບນ້ອງຄືແນວນັ້ນ…ຄົນ ເຮົາບໍ່ວ່າຊາຍ ຫຼື ຍິງ ເມື່ອເວລາ ເລີ່ມມີຄວາມຮູ້ສຶກອາຍ ມັນກໍ່ເປັນຂີດໝາຍໜຶ່ງທີ່ເຕືອນວ່າ ເລີ່ມມີຄວາມຮັກ “ ແບບຊູ້ສາວ ” ການຖືກສໍາຜັດຮ່າງກາຍ ໃນຕອນຍັງນ້ອຍໄຮ້ດຽງສາ ແລະ ຕອນທີ່ນ້ອງ ເປັນສາວປັດຈຸບັນ ມັນແຕກຕ່າງກັນ. “ນ້ອງມີຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດ

ເມື່ອຖືກໝູ່ຜູ້ຊາຍກອດ?” ເປັນ ຫຍັງນ້ອງບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ກອດ? ຄໍາ ຕອບງ່າຍໆຄື ຍ້ອນນ້ອງເປັນ ສາວແລ້ວ! ຖ້ານ້ອງຍັງເປັນ ເດັກນ້ອຍ ນ້ອງຄົງປ່ອຍໃຫ້ ເຂົາກອດ ແບບບໍ່ໄດ້ມານັ່ງຄຶດ ຄືແນວນີ້ດອກແມ່ນບໍ່ ? ຍ້ອນ ວ່ານ້ອງບໍ່ແມ່ນຄົນໄຮ້ດຽງສາ ນ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ຮູ້ດຽງສາແລ້ວ ນ້ອງ “M” ບອກວ່າເພື່ອນຊາຍ ດັ່ງກ່າວນີ້ເຄີຍຫຼິ້ນກໍາກັນແຕ່ ນ້ອຍຈົນຮຽນຮອດຊັ້ນມັດທະຍົມນໍາກັນ… ຕອນຍັງນ້ອຍ ເຄີຍຊົກຕ່ອຍ, ປໍ້າກັນເລື້ອຍໆ, ເຄີຍຜິດ ແລະ ດ່າກັນ…ບໍ່ນຶກວ່າ ເຂົາຈະມີພຶດຕິກໍາແນວນີ້… ຫຼັງຈາກເຂົາທີ່ພະຍາຍາມກອດ ແລະ ຈະຈູບບໍ່ສໍາເລັດນ້ອງ “M” ກໍ່ບໍ່ໄດ້ເວົ້ານໍາເຂົາອີກ… ແຕ່ເຂົາກໍ່ພະຍາຍາມເວົ້ານໍາ ແລະ ໂທຫາບອກວ່າ

“ ກູອົດບໍ່ໄດ້ ມຶງເປັນຕາກອດ ເປັນຕາຈູບ ມຶງຮູ້ບໍ່ ກູມັກມຶງ ມາແຕ່ດົນ ” ເພື່ອນຊາຍຄົນນັ້ນ ພະ ຍາຍາມເຜີຍຄວາມໃນໃຈ ທັງ ໝົດ ໃຫ້ນ້ອງ “M” ຮັບຮູ້ ແບບກົງໄປກົງມາ ໃນຖານະທີ່ລຶ້ງ ເຄີຍກັນ ແຕ່ນ້ອງ “M” ບໍ່ສາມາດຈະຮັບເອົາຄວາມຮັກນັ້ນໄດ້ ເພາະໃນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງ ນ້ອງ “M” ບໍ່ເຄີຍມີໃຈຮັກຕໍ່ຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນ ຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍຈົນ ເຕີບໂຕເປັນສາວ … ນ້ອງ “M ” ຖາມວ່າ “ ໃນເມື່ອຕົກຢູ່ໃນສະພາບເປັນແນວນີ້ ຈະເຮັດແນວໃດ ກັບເພື່ອນຊາຍຄົນນີ້ ? ບໍ່ຢາກໃຫ້ເຂົາມີ ຄວາມຮັກ ແບບຜູ້ສາວຜູ້ບ່າວ ຢາກໃຫ້ເຂົາ ມີຄວາມຮັກແບບ ໝູ່ເພື່ອນ ແບບທີ່ເຄີຍເປັນມາ ?”

ນ້ອງເອີຍ ! ເປັນເລື່ອງຢາກທີ່ ສຸດທີ່ຈະຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຄົນມີຄວາມຮັກ ເຖິງວ່າ ນ້ອງບໍ່ຮັກເຂົາ ແຕ່ເຂົາກໍ່ຮັກນ້ອງ ! ສໍາຄັນຢູ່ບ່ອນ ວ່າ ນ້ອງ “ M ” ຈະໃຈແຂງໄປ ຮອດສໍ່າໃດ ? ແລະ ສິ່ງສໍາຄັນ ອັນໜຶ່ງແມ່ນວິທີການປະຕິເສດ ເຮັດແນວໃດບໍ່ໃຫ້ເຂົາເສຍໃຈ ແລະ ຍັງສາມາດຄົບຫາກັນໄດ້ ແບບໝູ່ເພື່ອນດັ່ງທີ່ເຄີຍເປັນມາ ຖ້ານ້ອງ “ M ”ບໍ່ຮັກເຂົາ, ນ້ອງກໍ່ຄວນປະຕິບັດດັ່ງທີ່ເຄີຍ ເປັນມາ ໝາຍຄວາມວ່າ ຮັກສາ ຄວາມຮັກແບບໝູ່ເພື່ອນ ແຕ່ກໍ່ ຕ້ອງໄດ້ຫຼີກເວັ້ນ ໂອກາດ, ສະຖານທີ່ ທີ່ຈະຊັກນໍາໃຫ້ນ້ອງ ໄດ້ມີໂອກາດຢູ່ນໍາກັນສອງຕໍ່ ສອງ ຫຼື ໂອກາດໃນການດື່ມຂອງ ມຶນເມົາຮ່ວມກັນ… ເຫດການ ດັ່ງກ່າວນີ້ອາດຈະເປັນການໃຫ້ ໂອກາດກັບໝູ່ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ ຈະພະຍາຍາມ ກອດ ແລະ ພະຍາຍາມຈູບ ນ້ອງດັ່ງທີ່ເຄີຍເຮັດ ແລະ ນ້ອງອາດຈະໃຈອ່ອນຍາມໃດຍາມໜຶ່ງກໍເປັນໄດ້… ນ້ອງ “M” ຕ້ອງຈື່ໄວ້ວ່າ ຜູ້ຊາຍເຄີຍໄດ້ເຮັດແລ້ວ ມັກ “ໄດ້ຫຍ້າມ ຕິດໃຈ” ແລະ ພະ ຍາຍາມເຮັດອີກ ! ເອົາລະ ! ເວົ້າຮອດ ບ່ອນຄັນ ຂໍຢຸດກ່ອນ ສະບັບໜ້າພົບກັນ ກັບຄວາມຮັກແປກໆ ຂອງສາວ ຄົນໜຶ່ງເນາະ !

ສະບັບໜ້າພໍ້ກັນໃໝ່

Leave a comment

Your email address will not be published.


*