ການຕິດຕັ້ງໂຕໜັງສື (font) ພາສາລາວ ເພັດສະລາດ Phetsarath OT