ການແຂ່ງຂັນສ້າງຄຣິບວີດີໂອທີ່ສື່ເຖີງການໃຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ການຖືພາແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ