LYU63

ໂປແກຣມ LYU63
ແມ່ນໂປແກຣມທີ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນເລື້ອງມູນເຊື້ອຂອງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
ໂປຣແກມນີ້ສ້າງຂື້ນ ໂດຍພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສຊປລ ແລະ ສຳເລັດໃນປີ 2018
ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ສຊປລ ຄົມຮອບ 63 ປີໃນປີ 2018 ນີ້ພໍດີ
ສາມາດດາວໂຫຼດແລະຕິດຕັ້ງເທີງມືຖືຂອງທ່ານໄດ້ຟຣີ (ສະເພາະແອນດອຍເທົ່ານັ້ນ)

ດາວໂຫຼດ