ແນວຄວາມຄິດຊາວໜຸ່ມໃນຕົວເມືອງຕໍ່ກັບຮູບຮ່າງ ແລະ ໜ້າຕ້າ